111
آمار بازدید
 کل بازدید : 148404 | بازدیدکنندگان آنلاین : 1 
شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠
منو اصلی
دبیر خانه شورای راهبردی دانشگاه
 

دبیر خانه شورای راهبردی دانشگاه

دکتر بیژن خراسانی: رئیس شورای برنامه ریزی راهبردی

دکتر کیانوش عبدی: دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی

 

اهم وظایف وفعالیتها

1- تجزیه وتحلیل وضعیت موجود با بهره گیری از مشارکت تمامی ذینفعان

2- تدوین برنامه ریزی توانبخشی با تأکید بر اولویت ها

3- تعیین الزاماتی برای عملیاتی کردن فعالیتهای پیش بینی شده توانبخشی

4- پایش اقدامات واصلاح فرآیندها

5- انسجام بخشی برنامه ریزی های درون بخشی

6- ارتقاء فرهنگ کار تیمی در خدمات توانبخشی

7- تهیه استاندارد های خدمات توانبخشی

8- تهیه دستوالعمل وبسته های ارائه خدمات توانبخشی برای گروهای هدف

9- نیاز سنجی گسترش واحدهای درمانی و  توانبخشی در قالب بیمارستان یا مراکز تحت حاد توانبخشی بر مبنای آیین نامه های موجود

10- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بر گزاری منظم و مستمر جلسات توانبخشی در دانشگاه

11- انعکاس سیاست ها وبرنامه ها به مراجع ذیربط

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences