111
آمار بازدید
 کل بازدید : 71022 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 
شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٨
منو اصلی
تفاهم نامه قرارداد ماده16
 

 

بسمه تعالي

تفاهمنامه ماده 16 (پیمان مدیریت) قانون مدیریت خدمات کشوری

اين تفاهم نامه براساس ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور واگذاري از طریق پیمان مدیریت طي مجوز شماره............ مورخ..............هیئت رئیسه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بين آقا/خانم .................... با شماره ملی .................... به نشاني ................................................................................................... به نمايندگي ازبيمارستان/مرکز كه دراين تفاهم نامه کارفرما خوانـده مي شود ازيك سو و آقا/خانم  ................................. به شماره ملی ......................... و شماره نظام..................... به آدرس ....................  ......... .... ... ... ................... ...................................... كه منبعد مجری ناميده ميشود ازسوي ديگربه شرح زير منعقد ميگردد.

  ماده 1: موضوع تفاهمنامه

  واگذاري ارائه خدمات بخش ..................... به مراجعان بستري/ سرپائی بيمارستان/ مرکز با استفاده ازفضا و لوازم و دستگاههاي تحويلي ( مطابق ليست شماره 1) به ضمیمه تفاهم نامه.

تبصره: بخش ................ به مساحت ........... مترمربع ولوازم وتجهيزات که  بر اساس ليست شماره 1 سالم و بدون عیب و نقص تحويل مجری گرديد كه درپايان تفاهمنامه عيناً ،سالم و کالیبره به کارفرما عودت مي گردد. و امضاء این قرار داد به منزله تحویل وسایل مورد اشاره به صورت سالم و بی نقص می باشد.

  ماده2: مدت تفاهم نامه

مدت تفاهمنامه ازتاريخ .......................لغایت....................... بمدت یکسال تمام شمسی می باشد در صورت رضایت کارفرما و تائید هیئت رئیسه دانشگاه قابل تمدید است.

  ماده 3 : مبلغ تفاهمنامه                               

سهم کارفرما ..........درصد و سهم مجری.........درصد از درآمد ناخالص ماهانه بخش می باشد كه سهم مجری پس از كسر هزينه ها و كسورات شامل هزینه پرسنلی، لوازم مصرفی، استهلاک تجهیزات از سوي کارفرما پرداخت مي گردد.

تبصره1: کارفرما متعهد است حداکثر طی پانزده روز  نسبت به پرداخت 70 درصد سهم مجری از عملکرد ماه قبل پس از کسر هزینه های پرسنلی طبق مبلغ ناخالص فیش حقوقی به صورت علی الحساب به مجری اقدام و مابقی پس از وصول از سازمان هاي بيمه پايه و مكمل و كسر كسورات و ساير هزينه هاي جاري و مصرفي پرداخت نمايد.

تبصره2: بر اساس ارزشيابي كيفي و كمي عملكرد هر سه ماه یکبار توسط ستاد معاونت درمان، سهم مجری بشرح ذيل تخصيص مي يابد:

1-كسب نمره ارزشيابي عملكرد معادل 95 تا 100 درصد  نسبت به وضعيت زمان واگذاري، معادل ‌100 % سهم مجری پرداخت مي شود.

2-كسب نمره ارزشيابي عملكرد معادل  90 تا 95 درصد  نسبت به وضعيت زمان واگذاري، معادل 95 درصد سهم مجری پرداخت می شود.

3-       در صورت كسب ارزشيابي عملكرد كمتر از 90% عملكرد زمان واگذاري، معادل 90 درصد سهم مجری پرداخت می شود  و در صورت تكرار در دوره ارزشيابي بعدي علاوه بر كسر 10 سهم مجری منجر به لغو  تفاهمنامه خواهد شد

 

   ماده 4: تعهدات کارفرما

1-          کارفرما متعهداست نسبت به تامين آب ،برق،گاز ،روشنايي وسيستم گرمايش وسرمايش وخط تلفن داخلي اقدام نمايد.کارفرما متعهداست در صورت امکان نسبت به انعقاد قرارداد باسازمانهاي بيمه گر پايه وساير موسسات لازم جهت سرويس دهي به بيماران اعم ازموسسات دولتي وخصوصي با رعايت تعرفه هاي مصوب دولتي اقدام وپيگيري لازم جهت دريافت وجوه واريزي ازبيمه ها وپس از كسرسهم کارفرما سهم مجری راپرداخت نماید.

2-       کارفرما متعهداست كسورات بيمه اي وسايركسورات موردتوافق مربوط به مجری در اين تفاهمنامه را از پرداختي وي كسر نمايد. (مطابق با پيوست شماره 2)

3-       کارفرما موظف به دريافت و اجراي بسته هاي خدمتي و ضوابط مربوط به امور فني پرسنل از مدیریت توانبخشی معاونت درمان دانشگاه و لحاظ نمودن آن در بيمارستان/ مرکز مي باشد.

4-       تامین مواد و لوازم مصرفی و تعمیرات کلی و جزیی  تجهیزات بخش بر عهده کارفرما بوده و در پایان ماه از صورت وضعیت مجری کسر می گردد.

تبصره: تصمیم گیری در خصوص تسهیم هزینه تعمیرات کلی بر عهده کمیته ای متشکل از ریاست مرکز، مدیریت، مجری و کارشناس مربوطه بامعرفی معاونت درمان و توانبخشی خواهد بود.

5-       کارفرما متعهد است پس از تعمیر دستگاه نسبت به اخذ صحت تعمیر و تحویل به مجری اقدام نماید.

6-       تخفیفات ریاست و مدیریت بیمارستان/ مرکز از سهم کارفرما کسر خواهد گردید.

7-      کل درآمدحاصله باید به حساب غیر قابل برداشت واریز گردد.

  ماده 5: تعهدات مجری

  1- مجری حق واگذاري مورد به غير را كلاوجزئا ندارد.

  2-مجری حق راه اندازي صندوق و پذیرش مستقل را ندارد.

  3- مجری متعهد به رعايت تعرفه هاي مصوب دربخش دولتي مي باشد.

  4- مجری متعهدبه رعايت قوانين جاري ودستورالعمل هاي وزارت متبوع براساس بسته هاي خدمتي دريافتي مي باشد.

  5- مجری به ید مضمون موظف به حفظ وحراست ازكليه اموال منقول و غیر منقول واگذار شده است  ودرصورت بروز هرگونه  حادثه اي از جمله سرقت ، آتش سوزي که در نتیجه قصور مجری باشد،  مسئوليت تامين وجايگزيني وسايل وبازسازي محل را بر عهده خواهد داشت. (بروز حوادث غير مترقبه ازقبيل زلزله، سيل ،طوفان ،جنگ وسايربلاياي طبيعي مستثني از اين بند مي باشد) .

تبصره: تعیین مقصر بر عهده کمیته مطرح شده در تبصره 1 بند 5 ماده 4 می باشد.

  6- مجری تحت هیچ عنوان حق تعطيل كردن مورد واگذاري را ندارد. و در صورت عدم رعایت موظف به جبران تمامی خسارات وارده به بیماران و بیمارستان خواهد بود.

  7- مجری متعهد به استفاده از مسئول فني واجد صلاحيت می باشد.

 8- مجری متعهد است درصورت جذب نیرو طبق تبصره 2 ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید.

  9- بكارگيري نيرو توسط مجری هيچ نوع حقي را جهت استخدام نيرو براي کارفرما در بر نخواهد داشت.

  10- مجری متعهد به جبران كليه خسارات وارده ازطرف ایشان وپرسنل تحت پوشش، به بيمارستان/مرکز ومراجعان بيمارستان/مرکز مي باشد. بديهي است كه اين موضوع رافع مسئوليت هاي ایشان دربرابر محاكم قانوني نبوده ومجری مسئول پاسخگويي جرايم پزشكي ومدني ومشكلات پيش امده دربرابر نظام پزشكي وساير محاكم قانوني خواهد بود.

  11- مجری متعهد به همكاري وشركت دركميته هاي تشكيل شده مربوطه دربيمارستان/ مرکزمي باشد.

  12- مجری متعهد به همكاري با بازرسين دانشگاه با تائید مدیریت مرکز مي باشد.

  13- مجری مي تواند جهت انجام خدمات تخصصي با اخذنظرموافق کارفرما نسبت به عقد قرارداد باساير مراكز اقدام نمايد. (بديهي است کلیه هزينه های انجام خدمات به عهده مجری مي باشد).

 14- مجری هيچ نوع وجهي بابت سرقفلي وياحق بيمه وحق كسب وپيشه رابه کارفرما نپرداخته وپس از پايان دوره تفاهمنامه در مرحله فسخ تفاهمنامه شرعاً وقانوناً موظف به تخليه وتحويل محل واموال ظرف يك هفته خواهد بود وپس از پايان دوره حق مطالبه وادعاي هيچ گونه وجهي به عنوان سرقفلي صنفي وحق كسب وپيشه را ندارد.

  15- مجری موظف به ارائه خدمت با اولويت بيماران بستري واورژانس، بارعايت استانداردهاي مورد تائيد وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مي باشد.

  16- مجری متعهد مي شود كه بسته هاي خدمتي و ضوابط مربوط به پرسنل و امور فني را با نظارت کارفرما دريافت و اجرا نمايد.

  17- مجری درصورت انصراف از ادامه تفاهمنامه مي بايست موضوع را كتباً حداقل یک ماه قبل به اطلاع کارفرما رسانده وموافقت وي را اخذ نمايد.

 18- مجری موظف به رعايت كليه قوانین جاریه مملکتی و اخلاق حسنه مي باشد.

19- مجری متعهد به پذيرش و فراهم نمودن شرایط ارائه خدمات آموزشي مطابق با بسته هاي آموزشي به كليه کارآموزان، كارورزان و دستياران دانشگاه بهمراه مربیان معرفي شده از سوي کارفرما مي باشد.

تبصره: قبول همکاری با موارد آموزشی و پژوهشی ارجاعی خارج از دانشگاه با تایید کارفرما می باشد.

20- پرداخت بیمه، حقوق و مزایا و کلیه مطالبات از جمله کارمزد، حق السعی، سنوات، خسارت اخراج، بن، عائله مندی، پاداش، مرخصی و تعهدات نسبت به کارکنان شاغل در قسمت موضوع قرارداد بر عهده مجری می باشد.

21- در صورت واگذاری بخشهای دیگر بیمارستان به صور مختلف بر اساس نظر کارفرما، مجری امکان دخالت و مطالبه بیمار بخشهای واگذاری فوق و اعتراض ندارد.

22- انجام امور نظافتی بخش مطابق با مقررات بیمارستان بر عهده مجری می باشد.

  ماده6 : موارد اختلاف ، تعليق وفسخ تفاهمنامه

   درصورت بروز هرگونه اختلاف بين کارفرما ودوم ، راي صادره از طرف اعضاءكميسيون موضوع ماده (94) آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاه مورد قبول طرفين مي باشد ولازم الاجرا است.

  ماده7 :

  اين تفاهمنامه در7 ماده و 6 تبصره و 31 بند و 2  ليست پيوست در 4 برگ و4  نسخه تنظيم گرديد كه هر يك از نسخ پس از امضاء حكم واحد رادارند.

 

کارفرما مجری                                                                                         

 مدير بيمارستان/مرکز 

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

مهروامضاء

                                                                   مهر وامضاء  

 

 

 

 

 

رئيس امور مالي بیمارستان/مركز 

نام و نام خانوادگی

      امضاء

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences