111
آمار بازدید
 کل بازدید : 79747 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 
جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨
منو اصلی
مدیریت پرستاری
 

مسئول واحد: خانم دکتر نرگس ارسلانی

شماره تماس: 22180094

 

 اداره پرستاری دانشگاه

رسالت: توسعه وایجاد هماهنگی و یکپارچگی خدمات پرستاری درکلیه سطوح سلامت شامل بهداشت، درمان و توانبخشی در دانشگاه و مراکز درمانی توانبخشی تابعه از طریق مشارکت و و همكاري در سیاستگذاریهای سلامت و توانبخشی و همچنین ارائه و  ارتقاء کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با خدمات پرستاری بمنظور ارتقاء کیفیت خدمات سلامت وتوانبخشی.

شرح وظایف اداره پرستاری دانشگاه مبتنی بر اصول زیر می باشد:

1- برنامه ریزی در جهت نظارت بر ارائه خدمات پرستاری منطبق با استانداردها و دانش روز از طریق نظارت بر گردش کار و بازدید های منظم از ادارات پرستاری مراکز و بیمارستانهای تابعه دانشگاه

2- کاهش فاصله بین آموزش و بالین خدمات پرستاری درکلیه سطوح سلامت

3- ارتقای كيفيت مهارتهای بالینی و عمومی کارکنان پرستاری دانشگاه درعرصه های بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی و پژوهشي

4- ایجاد انسجام و یکپارچگی بین واحدهای مختلف بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی و پژوهشي پرستاری دانشگاه در جهت همسویی با رسالت های دانشگاه

5- تسهیل ارتباطات سطوح مختلف مدیریتی دانشگاه با ادارات پرستاری مراکز و بیمارستانهای تابعه دانشگاه

6- گسترش فرهنگ و کاربرد پژوهش و ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر شواهد و دانش روز در ارائه خدمات پرستاری در کلیه مراکز و بیمارستانهای تابعه دانشگاه

7- پیگیری نیازهای مرتبط با ارائه خدمات پرستاری مانند نیاز به نیروی انسانی و نیازهای تجهییزاتی

8- توجه به اصول حقوق بیمار و کرامت انسانها و فراهم آوردن موجبات رضایت بیماران و مددجویان

9- توجه به سلامت شغلی، تامین و توسعه امنیت و رضایت شغلی کارکنان پرستاری دانشگاه

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences